TouchBase Team

Editor: Magda Panoutsopoulou

Office of Development & Alumni Relations:
Maria Laina
Mary-Irene Triantafillou
Natassa Rangou
Christina Chantzou
Evangelia Katsimardou
Elias Chrisospathes

Marketing department:
Stavros Kanellopoulos

Information Resources Management department:
George Loukoumakis